Lập trình phát triển Website
VINACO Construction

Khách hàng
VINACO JSC

Thời gian
12/2020

Quy mô dự án
Thiết kế UI/UX
Lập trình phát triển Website

Giao diện thiết kế trang chủ.

Giao diện thiết kế trang Giới thiệu.

Giao diện đáp ứng mọi màn hình.

Dự án tiếp theo
Xây dựng thương hiệu & Website
Solasta Spa