Lập trình phát triển Website
ABBS Vietnam

Khách hàng
ABBS Vietnam

Thời gian
3/2020

Quy mô dự án
Thiết kế UI/UX
Lập trình phát triển Website

Giao diện thiết kế trang chủ & giới thiệu

Giao diện thiết kế trang danh mục sản phẩm & sản phẩm

Thiết kế đáp ứng trên điện thoại & máy tính bảng.

Dự án tiếp theo
Lập trình phát triển Website
Nội thất Hồng Đức